Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 15-01-2010

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

Số tư liệu:224/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành:14-01-2010
Tệp đính kèm: 224-BGDDT-KHTC.doc

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ 

          Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính.

          Theo đó định kỳ hàng năm trước ngày 31/01 năm sau các đơn vị có trách nhiệm báo cáo về Bộ kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (đơn vị dự toán cấp II báo cáo theo phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 113/2007/TT-BTC; đơn vị dự toán cấp III báo cáo theo phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC). (Có phụ lục kèm theo)

          Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ lập báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của đơn vị trong năm 2009 theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 25 tháng 01 năm 2010 để Bộ tổng hợp báo các Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ theo quy định (Để giúp Bộ tổng hợp được kịp thời đề nghị đơn vị gửi trước qua thư điện tử theo địa chỉ: dmtung@moet.edu.vn).

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHTC.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
(Đã ký)
   
Nguyễn Văn Ngữ

 

THÔNG BÁO
Thông báo kết luận Hội thảo Nâng cao năng lực đào tạo bồi dưỡng giáo viên CBQL của các trường..(26-03)
Thông báo kết quả Hội thảo về Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa và Tư vấn tâm lý trong nhà..(17-03)
Thông báo danh sách các thí sinh đạt giải Vòng thi thứ hai - Nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi..(11-03)
Thông báo về việc lùi thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển đi học tại Liên bang Nga(04-03)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2015(26-02)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật