Tổng kết Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 12-10-2012

Tổng kết Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị

Số tư liệu:6760/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành:11-10-2012
Tệp đính kèm: 6760HSSV.zip

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng
và trung cấp chuyên nghiệp
- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

 Để chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 34 - CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về "Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các sở giáo dục và đào tạo gửi báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 34 – CT/TW từ năm 1998 đến tháng 9/2012. Báo cáo đi sâu vào các nội dung :

- Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai.

- Đánh giá tác động đến học sinh, sinh viên, cán bộ giáo viên trẻ khi được kết nạp đảng.

- Các kiến nghị đề xuất và phương hướng triển khai trong thời gian tới.

- Thống kê công tác phát triển đảng viên theo mẫu gửi kèm.

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10/2012 (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) - 49 Đại Cồ Việt - Hà Nội. ĐT: 04. 38694984; E.mail: nxha@moet.edu.vn.

Nơi nhận:
- Như trên ;
- BT. Phạm Vũ Luận ( để b/c)        
- Văn phòng BCS Đảng Bộ GDĐT (để ph/h)
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Quang Quý

 

THÔNG BÁO
Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2015 diện Hiệp định(30-03)
Thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na năm 2015(30-03)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2015(30-03)
Thông báo kết luận Hội thảo Nâng cao năng lực đào tạo bồi dưỡng giáo viên CBQL của các trường..(26-03)
Thông báo kết quả Hội thảo về Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa và Tư vấn tâm lý trong nhà..(17-03)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật