Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2012-2013 | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 26-09-2012 In ra | Ghi xuống

Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2012-2013

Số tư liệu:6348/BGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành:25-09-2012
Tệp đính kèm: 6348GDTrH.doc

Kính gửi: Các sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Công văn số 5289/BGDĐT-GDTrH, ngày 16/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2012-2013; nhằm góp phần thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn của học sinh, Bộ GDĐT hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia của học sinh trung học (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) năm học 2012-2013 như sau:

1. Mục đích của Cuộc thi

- Góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học;

- Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;

- Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của mình;

- Tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa học sinh và giáo viên các địa phương trong cả nước và hội nhập quốc tế.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Cuộc thi

- Khu vực miền Nam: Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 05/3/2013 đến ngày 07/3/2013.

- Khu vực miền Trung - Tây nguyên: Tổ chức tại Đà Nẵng, từ ngày 19/3/2013 đến 21/3/2013;

- Khu vực miền Bắc: Tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 29/3/2013 đến 31/3/2013;

3. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 9 cấp trung học cơ sở và học sinh đang học cấp trung học phổ thông (THPT).

4. Sản phẩm dự thi: Kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kĩ thuật (sau đây gọi chung là dự án) đáp ứng các quy định của Cuộc thi đối với dự án dự thi.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

© www.moet.gov.vn Bo Giao duc - Dao tao