Dieu le Hoi cha me hoc sinh..
Người gửi: anonymous
E-mail: mythangok@yahoo.com
Thời gian: 26-10-2006

Dieu le hoi cha me hoc sinh duoc Bo giao duc ban hanh tu hon muoi nam ve truoc. Noi dung cua no da tu lau khong con phu hop, mang tinh hinh thuc, trong tinh hinh hien nay con phan tac dung-can tro viec xa hoi hoa giao duc.Hoi cha me hoc sinh da va dang la cai may thu tien cho nha truong. La noi hop ly hoa viec chi tieu bat minh cua nha truong va va mot so can bo quan ly cap tren.

Vi du: huyen Gia Lam-HN qui dinh cha me phai nop 50.000 dong/hoc sinh/nam hoc vao qui hoi cha me hoc sinh.Tren thuc te cha me hoc sinh phai nop bao nhieu thi Bo co biet khong? Chi rieng tien qui nop cho Hoi CMHS nha truong va cho Chi hoi CMHS cua lop da gap ba den bon lan qui dinh roi, ay la chua ke bao nhieu khoan khac duoc bien tuong thay ten khong duoc gio la tien qui. Tu lau roi, Hieu truong, hieu pho luon duoc bat buoc phai bau vao Ban chap hanh Hoi CMHS. Ve hinh thuc, co cau la de lanh dao ngfhe y kien nhung thuc chat la de can thiep khong che , bit mieng CMHS.So luong uy vien trong BCH Hoi CMHS luon la so chan( 4 nguoi hoac 6 nguoi )cong them Hieu truong la so le (5 hoac 7) va cac cuoc hop CMHS luon duoc dan xep theo dung y cua Hieu truong. Tai sao ho khong giam de CMHS hoat dong tu chu va doc lap ma nha truong chi cu nguoi tham gia khi can thiet voi tu cach "Dieu phoi vien"? Khi yeu cau CMHS hop rieng thi hieu truong lo so, doi phai co Ban giam hieu cung hop de giam sat, chi dao.Tham chi doi cho cac giao vien cung hop.Ho thich nguoi lam Chu tich Hoi CMHS la nguoi de bao, va ho luon dat duoc y muon.Cac khon tien thu duoc tu cac to chuc xa hoi, tu qui khuyen hoc, tu cac doanh nghiep ho khong cho vao qui CMHS nhu qui dinh tai Dieu le HCMHS ma ho truc tiep nhan va tu chi khong cong khai tai chinh.Hang nam, moi hoc sinh phai nop cho Hoi cap tren ( thuc cat la vai ba nguoi can bo chu chot cua phong giao giuc kiem nhiem) 1.500 dong/HS va ho thu co le vai tram trieu dong/nam. Khong ai kiem tra viec thu chi nay trong khi nhieu nguoi cho rang ho tu chi cho ca nhan ho (Hoi cap tren)la chinh. Nha truong biet nhung thoi thi tien the dung de mua thanh tich luon the.Hoi cha me hoc sinh chi duoc ban viec thu tien, cach thu the nao de nha truong khong mang tieng, thu bao nhieu la do Hieu truong quyet dinh. Toan bo viec thu chi tien do cha me hoc sinh gop deu khong co chung tu hop phap theo qui dinh cua Bo Tai chinh. Ho cu thu roi cuoi nam ke toan nha truong cong khai mot cuc cho qua quyt the la xong.

Lieu Bo truong moi co biet tinh hinh loi dung "xa hoi hoa giao duc " cua nganh minh chua? Neu Bo truong co nhu cau muon biet, muon nam tinh hinh thi hay cu nguoi liem khiet (chac van con) ve kiem tra dot xuat o Phong giao duc huyen Gia Lam, o mot so truong : tieu hoc thi tran Yen Vien, tieu hoc xa Dinh Xuyen, PTCS thi tran Yen Vien, PTTH Yen Vien.

Bo truong hay dung cam cho thay doi qui che, dieu le Hoi CMHS, hay cho ho duoc dan chu tham gia xa hoi hoa giao duc, hay cho ho mot hanh lang phap ly thong thoang hon.Thong qua kenh cha me hoc sinh Ong se co them kenh thong tin khach quan va thuc te nhat cho cong viec hoach dinh cua minh.

Tham kiến

Re: Dieu le Hoi cha me hoc sinh 14-12-2006
Người gửi: anonymous E-mail: d_cau@yahoo.com

Đây là một dạng phong trào. Cần phải xem xét thực chất của từng phong trào.
Ở chỗ tôi và nếu để ý ở cả xung quanh chúng ta, nhìn bố cục chung và thực chất thì thấy thật bi hài : học sinh cũng thấy mà phụ huynh cũng thấy, chỉ có các thầy và phong trào là không thấy. Hỡi ôi! phù phiếm mà để các cháu cũng phải ngơ ngác.
Tham kiến

Bài trước | Bài sau

Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật
Hiến kế cho GD