Thông tư ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khoẻ, trình độ cao đẳng | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 25-03-2010

Thông tư ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khoẻ, trình độ cao đẳng

Số tư liệu:11/2010/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:23-03-2010
Tệp đính kèm: 11-2010-TT-BGDDT.zip

       Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

      Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

      Căn cứ theo kết quả buổi họp Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe ngày 25 tháng 5 năm 2008 về báo cáo kết quả xây dựng chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng;

      Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;  

       Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

       Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe trình độ cao đẳng, gồm 3 chương trình khung của 3 ngành sau:

1.     Ngành Điều dưỡng;
2.     Ngành Dược;
3.     Ngành Hộ sinh.      

        Điều 2. Thông tư này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2010. Bộ chương trình khung kèm theo Thông tư này được dùng trong các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành học này ở trình độ cao đẳng.

       Điều 3. Căn cứ Bộ chương trình khung quy định tại Thông tư này, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng tổ chức xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.

       Điều 4. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:                             
-Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của Quốc hội;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Tuyên giáo TW;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Bộ Tư pháp (Cục K.Tr. VBQPPL);

- Bộ Y tế;       

- Công báo;

- Website Chính phủ (vbpl@chinhphu.vn);

- Website Bộ GD&ĐT (ttth@moet.gov.vn);

- Như Điều 4 (để thực hiện);

- Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Phạm Vũ Luận
 

 

Các văn bản đã đăngTHÔNG BÁO
Thông báo v/v đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX (giai đoạn 02)..(13-06)
Danh sách các thí sinh lọt vào Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc Cuộc thi “Tuổi trẻ học..(09-06)
Tổ chức Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết - trao giải Chung cuộc Cuộc..(09-06)
Danh sách các thí sinh đoạt giải Vòng thi tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm..(09-06)
Kết quả Hội thảo “Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non - Thực trạng và giải..(02-06)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật