Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác KSTTHC và tiếp nhận kiến nghị của các nhân, tổ chức và quy định hành chính | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 19-11-2014

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác KSTTHC và tiếp nhận kiến nghị của các nhân, tổ chức và quy định hành chính

Số tư liệu:5456/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:18-11-2014
Tệp đính kèm: 5456QD.doc

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính

và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định

hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

______________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của
          Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Giáo dục và Đào tạo;

         Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

        Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

         Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 07 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

        Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, quyết định công bố thủ tục hành chính;

        Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

         Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5527/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế  phối hợp trong việc thống kê, cập nhật, công bố thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                      

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Website: Bộ GD&ĐT;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu VT, PC(05).     

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

Phạm Mạnh Hùng

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

THÔNG BÁO
Thông báo v/v đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX (giai đoạn 02)..(13-06)
Danh sách các thí sinh lọt vào Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc Cuộc thi “Tuổi trẻ học..(09-06)
Tổ chức Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết - trao giải Chung cuộc Cuộc..(09-06)
Danh sách các thí sinh đoạt giải Vòng thi tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm..(09-06)
Kết quả Hội thảo “Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non - Thực trạng và giải..(02-06)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật