Tổ chức hội thảo, tập huấn xây dựng, điều chỉnh và triển khai quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 26-11-2014 In ra | Ghi xuống

Tổ chức hội thảo, tập huấn xây dựng, điều chỉnh và triển khai quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục

Số tư liệu:6780/BGDĐT-VP
Ngày ban hành:25-11-2014
Tệp đính kèm: 6780VP.doc

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

 

          Triển khai Kế hoạch số 943/KH-BGDĐT ngày 22/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hội thảo, tập huấn cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo về xây dựng, điều chỉnh và triển khai quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo, tập huấn cụ thể như sau:

           1. Thời gian, địa điểm, thành phần

           1.1. Thời gian, địa điểm

           - Thời gian: 03 ngày, từ ngày 03/12 đến hết ngày 05/12/2014 (không tính thời gian đi và về). Khai mạc 8h00 ngày 03/12/2014.

           -  Địa điểm: Khách sạn Trường Sơn Tùng, số 9-11 Hà Bổng, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

           1.2. Thành phần, số lượng tham dự hội thảo

          Mỗi sở giáo dục và đào tạo cử 03 đại biểu, gồm: 01 lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo phụ trách công tác quy hoạch phát triển đội ngũ; 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên phòng tổ chức cán bộ.

          2. Kinh phí

           Kính phí đi lại, ăn, nghỉ của đại biểu địa phương do đơn vị cử đi thanh toán theo chế độ hiện hành.

           Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo cử đại biểu tham dự hội thảo đủ số lượng, đúng thành phần và gửi quyết định, kèm theo danh sách đại biểu tham dự hội thảo (mẫu danh sách cử đại biểu đính kèm Công văn này) bằng bản mềm về địa chỉ email: tkhuong@moet.edu.vn trước ngày 27/11/2014  và gửi quyết định cho ban tổ chức khi tham dự hội thảo.

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

© www.moet.gov.vn Bo Giao duc - Dao tao