Dự thảo Thông tư về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 05-06-2014

Dự thảo Thông tư về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

 

 
 

Dự thảo

 

 

 


THÔNG TƯ

Về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

 

          Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

          Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;

         Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

         Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;

          Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo,

         Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.

          Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục và mẫu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.

           Điều 2. Thông tư  này có hiệu lực từ ngày      tháng       năm

          Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các giám đốc sở giáo dục và đào tạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ban Tuyên giáo TW;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;

- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB QPPL);

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ GD&ĐT;

- Lưu: VT, PC, TTr.

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Vũ Luận

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

THÔNG BÁO
Thông báo v/v đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX (giai đoạn 02)..(13-06)
Danh sách các thí sinh lọt vào Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc Cuộc thi “Tuổi trẻ học..(09-06)
Tổ chức Vòng Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc và Lễ tổng kết - trao giải Chung cuộc Cuộc..(09-06)
Danh sách các thí sinh đoạt giải Vòng thi tự luận Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm..(09-06)
Kết quả Hội thảo “Đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non - Thực trạng và giải..(02-06)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật