Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành giáo dục | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 18-07-2012

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

Số tư liệu:2553/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:12-07-2012
Tệp đính kèm: 2553QD.doc

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 2552/BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2020/QĐ-BGD&ĐT-VP ngày 9/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- HĐTĐKTTW (để b/c);
- Ban TĐKTTW;
- Các Sở GDĐT;
- Các trường, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, PTĐKT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)

Trần Quang Quý

Các văn bản khác


THÔNG BÁO
Thông báo về việc lùi thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển đi học tại Liên bang Nga(04-03)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2015(26-02)
Thông báo vè cuộc thi tuyển chọn Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại..(26-02)
Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2015(14-02)
Thông báo Kết luận thanh tra về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo của trường Đại..(13-02)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật