Quyết định ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 27-11-2013

Quyết định ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Số tư liệu:5580/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:26-11-2013
Tệp đính kèm: 5580QD.rar

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành, hợp nhất

văn bản quy phạm pháp luật

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Căn cứ Pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22 tháng 03 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật;

 Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

 Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch;

 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về soạn thảo, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

 Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 2478/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm

THÔNG BÁO
Kết quả Vòng 2, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(19-05)
Kết quả Vòng 1, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(18-05)
Thông báo kết luận số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016(09-04)
Thông báo số 1 về việc tổ chức vòng Chung kết Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ..(24-03)
Kết quả Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Vòng sơ khảo khu..(25-01)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật