Quyết định về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 | Bo Giao duc
Cập nhật ngày 12-10-2010 In ra | Ghi xuống

Quyết định về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011

Số tư liệu:59/2010/QĐ-TTg
Ngày ban hành:30-09-2010
Tệp đính kèm: 59_2010_QD-TTg.pdf
THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 362/UBTVQH12 ngày 17 tháng 9 năm 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho năm ngân sách 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2.

1.     Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để xây dựng dự toán chi ngân sách của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, dự toán chi ngân sách của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bao gồm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã). Định mức phân bổ của ngân sách địa phương đã bao gồm toàn bộ tiên lương theo mực tiền lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

© www.moet.gov.vn Bo Giao duc - Dao tao