Giới thiệu chung
Cục Đào tạo với nước ngoài

Điện thoại: (04)39335795, Fax: (04)39335491

  Lãnh đạo
Cục Trưởng Phạm Quang Hưng
P.Cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Minh
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 103
E-mail: minhnt@vied.vn
  Phòng Bảo vệ
Bảo vệ Trần Văn Sáng
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 208
Bảo vệ Vũ Đức Tuật
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 208
Bảo vệ Phan Văn Chiều
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 208
Bảo vệ Đỗ Quang Bình
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 208
  Phụ trách bộ phận
PTP GD Quốc tế Nguyễn Tuấn Anh
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 602
E-mail: ntanh@vied.vn
PTP Dự án Trần Thị Phương
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 402
E-mail: phuong@vied.vn
Chánh VP Nguyễn Văn Tuấn
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 204
E-mail: tuannv@vied.vn
PTP Lưu HS Lê Thu Phương
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 302
E-mail: phuonglt@vied.vn
Phó Chánh VP Nguyễn Thị Lan Anh
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 202
E-mail: lanh@vied.vn
TP Lưu HS Nguyễn Thị Hạnh
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 301
E-mail: hanhnt@vied.vn
TP KHTC Đỗ Thị Xuân Hoa
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 501
E-mail: hoa@vied.vn
PTP Tài chính Đinh Công Tuyển
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 503
E-mail: tuyendc@vied.vn
  CV cao cấp
CV cao cấp Phạm Sĩ Tiến
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 405
E-mail: tienps@vied.vn
  CV chính
CV Chính Nguyễn Văn Hải
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 404
E-mail: hainv@vied.vn
  KT viên
Kế toán viên Triệu Thị Lan Anh
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 502
E-mail: anhtl@vied.vn
  Chuyên viên
Chuyên viên Lê Thị Tuyết Lan
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 310
E-mail: lanltt@vied.vn
Chuyên viên Vũ Hồng Hạnh
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 309
E-mail: hanhhv@vied.vn
Chuyên viên Vũ Quốc Huy
Điện thoại: 39335795
E-mail: huyvq@vied.vn
Chuyên viên Bùi Thị Thuy Thuỷ
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 605
E-mail: thuybt@vied.vn
Chuyên viên Nguyễn Thanh Mai
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 305
E-mail: maint@vied.vn
Chuyên viên Nguyễn Mạnh Tấn
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 504
E-mail: tan@vied.vn
Chuyên viên Thái Thị Mai Hương
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 401
E-mail: huongtm@vied.vn
Chuyên viên Đào Việt Hạnh
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 404
E-mail: hanhdtv@vied.vn
Chuyên viên Trần Mỹ Châu
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 505
E-mail: tmchau@moet.edu.vn, chautm@vied.vn
Chuyên viên Nguyễn Anh Tú
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 204
E-mail: tuna@vied.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Ngọc Liên
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 304
E-mail: liennn@vied.vn
Chuyên viên Nguyễn Duy Hưng
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 314
E-mail: hungnd@vied.vn
Kế toán viên Trần Thị Thanh Hương
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 508
E-mail: huongtt@vied.vn
Chuyên viên Quách Ngọc Minh
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 607
E-mail: minh@vied.vn
Chuyên viên Bùi Hồng Thúy
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 605
E-mail: thuybh@vied.vn
Chuyên viên Nguyễn Quang Long
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 306
E-mail: longnq@vied.vn
Chuyên viên Chu Quang Thắng
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 303
E-mail: thangcq@vied.vn
Chuyên viên Nguyễn Thanh Hà
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 305
E-mail: hant@vied.vn
Chuyên viên Đoàn Thảo Linh
Điện thoại: 39335795
E-mail: thaolinh@vied.vn
Chuyên viên Trần Thu Nha Trang
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 305
E-mail: nhatrang@vied.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Kim Liên
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 204
E-mail: lientnk@vied.vn
Chuyên viên Vũ Thị Bằng
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 307
E-mail: bang@vied.vn
Chuyên viên Hoàng Thị Kim Oanh
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 308
E-mail: oanh@vied.vn
Chuyên viên Tạ Thị Thu Trang
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 505
E-mail: trang@vied.vn
Chuyên viên phòng 1 cửa Đinh Minh Hương
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 205
E-mail: mhuong@vied.vn
Chuyên viên Phan Thanh Bình
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 608
E-mail: binhpt@vied.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Thanh Hiền
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 305
E-mail: hiennt@vied.vn
Chuyên viên Vũ Thanh Yến
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 207
E-mail: yenvt@vied.vn
Chuyên viên Lê Quỳnh Anh
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 405
E-mail: anhlq@vied.vn
Chuyên viên Đào Việt Nga
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 603
E-mail: ngadv@vied.vn
Chuyên viên Vũ Trần Kim Liên
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 312
E-mail: lienvtk@vied.vn
Kế toán viên Nguyễn Thế Cường
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 509
E-mail: cuongnt@vied.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Thanh Tâm
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 403
E-mail: tamntt@vied.vn
Kế toán viên Nguyễn Thành Tâm
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 507
E-mail: tamnt@vied.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 312
E-mail: hantt@vied.vn
Chuyên viên Bùi Anh Ngọc
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 601
E-mail: ngocbn@vied.vn
Chuyên viên Tăng Bá Hoàng
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 207
E-mail: tbhoang@moet.edu.vn, hoangtb@vied.vn
Chuyên viên Lê Thanh Thuỷ
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 506
E-mail: thuylt@vied.vn
Chuyên viên Vũ Thị Liên Hương
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 604
E-mail: huong@vied.vvn
Chuyên viên Trần Thị Nga
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 305
E-mail: nga@vied.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Hà Anh
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 606
E-mail: anhnth@vied.vn
  Nhân viên
Nhân viên Cao Thị Tuyết Nhung
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 206
Văn thư Nguyễn Thị Thanh Thủy
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 203
E-mail: thuynt@moet.edu.vn
Nhân viên Đặng Thị Tuyết Lan
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 206
E-mail: vieendttlan@vied.vn
Nhân viên Nguyễn Thị Lương
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 206
Nhân viên Vũ Thị Hoa
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 208
Nhân viên Nguyễn Thị Liên
Điện thoại: 39335795
Số máy lẻ: 206
E-mail: lienthi@vied.vn
THÔNG BÁO
Thông báo số 1 về việc chọn cử giáo viên tham dự Liên hoan giáo viên làm tổng phụ trách Đội..(17-04)
Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia lớp học tiếng Bồ Đào Nha tạo nguồn đi làm chuyên gia..(09-04)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2015 diện Hiệp định(30-03)
Thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na năm 2015(30-03)
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2015(30-03)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật
Cơ quan Bộ