• 1015/TB-BGDĐT
  Thông báo thi tuyển công chức về công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 3950/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018 (SWIS-2018)
 • 959/CĐ-BGDĐT
  Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 4470/BGDĐT-CSVC
   V/v thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
  • 4505 /BGDĐT-GDCTHSSV
   V/v phối hợp triển khai Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng
  • 3824/QĐ-BGDĐT
   Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ GDĐT để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2019