• 5366/QĐ-BGDĐT
  Quyết định ban hành Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 5631/BGDĐT-KHCNMT
  Về việc thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI,SCI,SCIE năm 2018
 • 1135/CĐ-BGDĐT
  Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên
  • 5153/QĐ-BGDĐT
   Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 5404/BGDĐT-GDTrH
   Về việc tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia
  • 28/2018/TT-BGDĐT
   Thông tư ban hành Chương trình Tiếng việt cho người Việt Nam ở nước ngoài