• 937/TB-BGDĐT
  Thông báo Kết quả chấm thi Vòng thi toàn quốc Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2019 (SV.STARUP-2019)
 • 4080/BGDĐT-GDTX
  Về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
 • 4055/BGDĐT-GDCTHSSV
  Về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh "
  • 4043/BGDĐT-KHCNMT
   Về việc đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
  • 931/KH-BGDĐT
   Kế hoạch chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019
  • 4028/BGDĐT-GDQPAN
   Về việc triệu tập cán bộ tham dự Lớp tập huấn Ban CHQS các trường, cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ, các sở GDĐT về công tác QPQS, tự vệ, PCKB và bạo lực học đường năm 2019

  Chế độ chính sách đối với giáo viên

  Cử tri cho rằng chế độ chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập; (1) số lượng đội ngũ giáo viên, còn thừa thiếu cục bộ ở các khối học; mức lương giáo viên thấp, nhất là giáo viên bậc học mầm non; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm, có chính sách phù hợp; (3) cử tri cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục