• 5480/BGDĐT-QLCL
  Về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
 • 5153/QĐ-BGDĐT
  Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 5404/BGDĐT-GDTrH
  Về việc tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia
  • 4863/QĐ-BGDĐT
   Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • 4632/QĐ-BGDĐT
   Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • 3777/QĐ-BGDĐT
   Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo