• 4078/BGDĐT-VP
  Công văn số 4078/BGDĐT-VP về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016 - 2017
 • 589/CĐ-BGDĐT
  Công điện của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 tại các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ thuộc các tỉnh khu vực vực Bắc Bộ, Trung Bộ (từ Hà Tĩnh trở ra)
 • 4057/BGDĐT-TTr
  Công văn số 4057/BGDĐT-TTr về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016 - 2017
  • 2805/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”
  • 3988/BGDĐT-CTHSSV
   Công văn số 3988/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2016-2017
  • 3949/BGDĐT-KHCNMT
   Công văn số 3949/BGDĐT-KHCNMT về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016