• 4756/BGDĐT-KTKĐCLGD
  Công văn số 4756/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2016 - 2017
 • 22/2016/TT-BGDĐT
  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 4634/BGDĐT-CTHSSV
  Công văn số 4634/BGDĐT-CTHSSV về việc Sử dụng tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh trong nhà trường
  • 4622/BGDĐT-CNTT
   Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017.
  • 698/KH-BGDĐT
   Kế hoạch Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2016
  • 4532/BGDĐT-VP
   Công văn số 4532/BGDĐT-VP về việc dự Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm học 2016-2017