• 4622/BGDĐT-CNTT
  Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017.
 • 4532/BGDĐT-VP
  Công văn số 4532/BGDĐT-VP về việc dự Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm học 2016-2017
 • 4465/BGDĐT-GDQP
  Công văn số 4465/BGDĐT-GDQP về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2016-2017
  • 4436/BGDĐT-CTHSSV
   Công văn số 4436/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017
  • 4406/BGDĐT-GDDT
   Công văn số 4406/BGDĐT-GDDT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục dân tộc
  • 4358/BGDĐT-GDMN
   Công văn số 4358/BGDĐT-GDMN về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016 - 2017