• 4322/BGDĐT-TĐKT
  Về việc quan tâm khen thưởng nhà tài trợ có nhiều đóng góp cho sự phát triển giáo dục và đào tạo
 • 2988/QĐ-BGDĐT
  Quyết định về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý Chất lượng
 • 4301/BGDĐT-GDTX
  Về việc xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở
  • 959/TB-BGDĐT
   Thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ
  • 4201/BGDĐT-PC
   Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
  • 4080/BGDĐT-GDTX
   Về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

  Chế độ chính sách đối với giáo viên

  Cử tri cho rằng chế độ chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập; (1) số lượng đội ngũ giáo viên, còn thừa thiếu cục bộ ở các khối học; mức lương giáo viên thấp, nhất là giáo viên bậc học mầm non; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm, có chính sách phù hợp; (3) cử tri cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục