• 4301/BGDĐT-GDTX
  Về việc xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở
 • 959/TB-BGDĐT
  Thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ
 • 4201/BGDĐT-PC
  Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
  • 4080/BGDĐT-GDTX
   Về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
  • 4055/BGDĐT-GDCTHSSV
   Về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh "
  • 4043/BGDĐT-KHCNMT
   Về việc đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

  Chế độ chính sách đối với giáo viên

  Cử tri cho rằng chế độ chính sách đối với giáo viên còn nhiều bất cập; (1) số lượng đội ngũ giáo viên, còn thừa thiếu cục bộ ở các khối học; mức lương giáo viên thấp, nhất là giáo viên bậc học mầm non; (2) cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở một số địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị Nhà nước quan tâm, có chính sách phù hợp; (3) cử tri cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục