Gửi thông tin hỏi đáp

Cử tri đang công tác tại Trường Cao đẳng sư phạm đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết cho một số cán bộ, nhân viên không trực tiếp đứng lớp được hưởng chế độ phụ cấp như giáo viên trực tiếp đứng lớp

08/03/2019 In bài viết

Cử tri đang công tác tại Trường Cao đẳng sư phạm đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết cho một số cán bộ, nhân viên không trực tiếp đứng lớp được hưởng chế độ phụ cấp như giáo viên trực tiếp đứng lớp. Vì thực tế một số cán bộ, nhân viên tuy không trực tiếp đứng lớp nhưng phải thực hiện các nhiệm vụ khác của nhà trường như biên soạn tài liệu, tham gia đánh giá kết quả học tập của người học, chấm thi, hướng dẫn giáo sinh thực tập...

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận

Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được quy định tại các văn bản sau:

- Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (Thông tư liên tịch 01).

Đối tượng áp dụng hưởng phụ cấp ưu đãi được quy định cụ thể tại Khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch 01 như sau:

a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Điều kiện áp dụng hưởng phụ cấp ưu đãi được quy định cụ thể tại Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch 01 như sau:

a) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi. Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo;

Đây là chính sách áp dụng đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy. Đề nghị trường cao đẳng sư phạm căn cứ vào nhiệm vụ thực tế, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để chi trả cho cán bộ, nhân viên viên tuy không trực tiếp đứng lớp nhưng phải thực hiện các nhiệm vụ khác của nhà trường như biên soạn tài liệu, tham gia đánh giá kết quả học tập của người học, chấm thi, hướng dẫn giáo sinh thực tập..... 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo