Gửi thông tin hỏi đáp

Tình trạng dạy thêm, học thêm

08/03/2019 In bài viết

Cử tri cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm, tuy nhiên việc dạy thêm, học thêm vẫn diễn ra phổ biến, nhiều nơi giáo viên dạy thêm không đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu có các giải pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng trên

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Việc dạy thêm học thêm là nhu cầu có thực, xuất phát từ nguyện vọng của học sinh, gia đình, không chỉ riêng Việt Nam mà ở nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên ở một số nơi, đặc biệt là các thành phố lớn, các khu đô thị, tình trạng dạy thêm học thêm trái quy định vẫn chưa được khắc phục.

Để hạn chế, khắc phục tình trạng dạy thêm học thêm sai quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017, tiếp tục tinh giản nội dung dạy học đảm bảo không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình; tăng cường hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, không nặng về kiểm tra kiến thức.

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, bảo đảm yêu cầu giảm tải, giảm hàn lâm, gắn với thực tiễn; thực hiện tốt phương pháp giáo dục tích cực, tăng cường hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm cho học sinh; kiểm tra, đánh giá, thi cử nhẹ nhàng, không nặng về kiểm tra kiến thức mà tập trung đánh giá sự phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo xem đây là giải pháp quan trọng nhằm từng bước khắc phục tình trạng dạy thêm học thêm sai quy định.

Đồng thời Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo