Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị đưa vào chương trình giáo dục (chính khóa hoặc ngoại khóa) trong các nhà trường về các biện pháp phòng ngừa, chống xâm hại đối với trẻ em

08/03/2019 In bài viết

Cử tri đề nghị đưa vào chương trình giáo dục (chính khóa hoặc ngoại khóa) trong các nhà trường về các biện pháp phòng ngừa, chống xâm hại đối với trẻ em để định hướng, hướng dẫn các em từ bậc mầm non, tiểu học để giúp các em biết cách xử lý, bảo vệ bản thân, phòng tránh bị xâm hại trẻ em. Đồng thời kịp thời xử lý các vụ việc được phát hiện một cách nhanh nhất không để kéo dài; tăng mức hình phạt để giáo dục răn đe đối với các đối tượng phạm tội xâm hại trẻ em vì thực tế đã có những vụ việc xảy ra được phát hiện, được đem ra xét xử xong mức án chưa thỏa đáng, chưa có sức răn đe tạo dư luận bất bình trong nhân dân

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam

Thời gian qua, tình trạng bạo lực học đường, xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp. Đặc biệt, thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ việc liên quan đến các hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em, học sinh. Các vụ việc xảy ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần của trẻ em, học sinh, tác động xấu đến môi trường giáo dục trong nhà trường, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

1. Để phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang thực hiện các giải pháp sau:

- Tích cực phối hợp với các ngành, các cấp triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó chú trọng chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học.  Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và hoạt động giáo dục, đổi mới nội dung, phương pháp trong môn đạo đức, giáo dục công dân, giảm tải nội dung, thời lượng các môn học chính khóa, tăng cường các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục trải nghiệm nhằm hình thành nhân cách, năng lực của học sinh, góp phần giải quyết căn bản tình trạng vi phạm đạo đức, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; bảo tồn và phát huy các giá trị đạo đức xã hội từ ngàn xưa của ông, cha ta như: tiên học lễ, hậu học văn, tôn sư trọng đạo.

- Tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em vào chương trình các môn học và các hoạt động giáo dục; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. Tiếp tục triển khai bộ tài liệu hướng dẫn giáo dục kỹ năng sống đã thẩm định trong hệ thống trường học.

- Triển khai các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống bạo lực học đường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo các quy định hiện hành; nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục và trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh[1].

- Phối hợp với các tổ chức Quốc tế và các đơn vị liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn về kỹ năng phòng, chống xâm hại cho học sinh.

2. Để nắm bắt thông tin, xử lý các các vụ việc hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành triển khai một số nội dung sau:

- Trình Chính phủ phê duyệt Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo hướng bổ sung các hành vi bạo hành, bạo lực học đường để xử lý hành chính và xử lý hình sự ở các hành vi có mức độ đặc biệt nghiêm trọng.

- Ban hành Thông tư quy định khung quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sởp giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và Thông tư hướng dẫn khen thưởng – kỷ luật học sinh.

- Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi bổ sung Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em theo hướng bổ sung những hành vi vi phạm về bảo trợ, bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Xây dựng kế hoạch phối hợp trong công tác phòng ngừa xâm hại trẻ em, bạo lực học đường.

- Phối hợp với Bộ Công an xây dựng kế hoạch phối hợp phòng chống tội phạm, phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em trong trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

 

[1] Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 về việc phê duyệt Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học và các thông tư, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đảm bảo an toàn trường học;

Bộ Giáo dục và Đào tạo