Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tham gia tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Dữ liệu cập nhật đến ngày 03/5/2017)

10/05/2017 In bài viết

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tham gia tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Theo Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016)

(Thống kê tính đến ngày 03/5/2017)

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

(Vụ Giáo dục thường xuyên)

File đính kèm