Tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc và nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường chuyên biệt vùng DTTS, MN

06/11/2018 In bài viết

Để phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS, MN), Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách ưu tiên thể hiện sự quan tâm đến công tác giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, việc thành lập các trường phổ thông dân tộc nội trú ( PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) đã được đưa vào Luật Giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tạo nguồn nhân lực có chất lượng, từng bước rút ngắn dần khoảng cách về mọi mặt với các vùng khác trên cả nước.

Trong thời gian qua, hệ thống trường, lớp phát triển và từng bước hoàn thiện đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh vùng DTTS, MN; chất lượng giáo dục có sự chuyển biến, tiến bộ cả về chất lượng đại trà và chất lượng học sinh giỏi; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ cao; học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng qua mỗi năm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của các địa phương.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lí giáo dục dân tộc và nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường chuyên biệt vùng DTTS, MN, cần thực hiện tốt một số nội dung chính sau:

Tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc

Các sở GDĐT tiếp tục tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về phát triển giáo dục dân tộc. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý, chỉ đạo giáo dục dân tộc ở các tỉnh/thành phố có đông học sinh DTTS. Tăng cường nền nếp, kỉ cương, dân chủ trong các cơ sở giáo dục vùng DTTS, MN. Các cấp quản lí và các nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hệ thống dữ liệu về giáo dục dân tộc của địa phương theo các cấp học và theo từng DTTS. Thực hiện tốt công tác thông tin giữa Bộ GDĐT và địa phương về giáo dục dân tộc, bảo đảm đáp ứng có chất lượng, kịp thời các văn bản chỉ đạo về giáo dục dân tộc của Bộ GDĐT.

Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các trường PTDTNT, PTDTBT và các cơ sở giáo dục vùng DTTS. Tăng cường quản lí giáo dục dân tộc gắn với việc nắm vững số liệu, tình hình phát triển đến từng dân tộc thiểu số của địa phương. 

Củng cố, quy hoạch mạng lưới các trường PTDTNT, PTDTBT

Đối với hệ thống trường PTDTNT: Rà soát, quy hoạch mạng lưới, quy mô các trường PTDTNT trên địa bàn đúng với tỷ lệ huy động theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với nhu cầu tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng DTTS trong giai đoạn mới; đảm bảo đáp ứng đào tạo liên tục giữa cấp THCS và cấp THPT trong hệ thống trường PTDTNT; tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ trường PTDTNT đạt chuẩn quốc gia. Từng địa phương căn cứ tình hình cụ thể (dân số dân tộc thiểu số, điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu nguồn cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao...) để xây dựng kế hoạch phát triển quy mô phù hợp với từng cấp, từng giai đoạn và phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa phương, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân các dân tộc nhằm góp phần tạo nguồn cán bộ, nguồn nhân lực có chất lượng cho các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. UBND tỉnh quyết định quy mô này vì UBND tỉnh nắm được tình hình HS dân tộc và nhu cầu nguồn cán bộ tại địa phương.

Đối với hệ thống trường PTDTBT: Tiếp tục quy hoạch, thành lập trường PTDTBT theo quy định của Bộ.

Nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường PTDTNT, PTDTBT

Công tác tuyển sinh: Thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh vào trường PTDTNT.

Nâng cao chất lượng dạy và học: Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục ở các cấp học theo theo chỉ đạo, hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá phù hợp đối tượng học sinh DTTS.

Tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù: việc tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù gắn với yêu cầu giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh.

Tổ chức và quản lí học sinh trong khu nội trú: tổ chức và quản lý tốt hoạt động tự học của học sinh ngoài giờ chính khóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần và giáo dục toàn diện cho học sinh.

Công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh: triển khai có hiệu quả Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025.

Việc tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc và nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường chuyên biệt vùng DTTS, MN là một những việc làm hết sức quan trọng vừa mang tính cấp bách vừa cho lâu dài, nhằm phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực người DTTS cho các vùng DTTS, MN.

Nguyễn Tiến Phúc

(Vụ Giáo dục dân tộc)