• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/01/2017
  • Ngày có hiệu lực: 25/01/2017

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội
trong ngành Giáo dục giai đoạn 2017-2020
_______

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.   

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/01/2017
  • Ngày có hiệu lực: 25/01/2017
Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2017-2020
Số ký hiệu 327/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 25/01/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Ngày có hiệu lực 25/01/2017
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...