• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/03/2017
  • Ngày có hiệu lực: 10/03/2017

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Điều lệ Giải Bóng đá
Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học
và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo lần thứ XV
– 2017
______________

BỘ TR
ƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo lần thứ XV – 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng; Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố, các ông (bà) Trưởng ban tổ chức giải, Ban Trọng tài, các thành viên tham dự và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/03/2017
  • Ngày có hiệu lực: 10/03/2017
Quyết định Ban hành Điều lệ Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo lần thứ XV – 2017
Số ký hiệu 728/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 10/03/2017
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực 10/03/2017
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...