• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/06/2017
  • Ngày có hiệu lực: 16/06/2017

QUYẾT  ĐỊNH
Về việc ban hành Điều lệ Giải Bóng đá sinh viên
 toàn quốc năm 2017 - Cup Viettel
__________ 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2017 - Cup Viettel.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, Trưởng ban Tổ chức, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các thành viên tham dự Giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/06/2017
  • Ngày có hiệu lực: 16/06/2017
Quyết định Về việc ban hành Điều lệ Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2017 - Cup Viettel
Số ký hiệu 2066/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 16/06/2017
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục thể chất
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực 16/06/2017
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...