Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 được phê duyệt tại Quyết định số 2745/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi Các đại học, trường đại học, học viện trực thuộc Bộ để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.