Công điện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị để triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.