Bộ GDĐT ban hành Quyết định về Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân quan tâm.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.