Bộ GDĐT ban hành Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2018 (SWIS-2018).

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân tổ chức để theo dõi.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.