Bộ GDĐT ban hành thông báo tuyển sinh đi học tại U-CRAI-NA năm 2019.

Cổng TTĐT kính gửi tới các cá nhân quan tâm, theo dõi.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.