Bộ GDĐT thông báo Chương trình giao lưu nhà khoa học trẻ giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Cổng TTĐT kính gửi tới các cơ sở giáo dục để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.