Bộ GDĐT Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi và tài liệu ôn tập thi tuyển công chức về các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng TTĐT kính gửi tới các cá nhân liên quan để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.