Bộ GDĐT thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan để theo dõi, phối hợp.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.