Bộ GDĐT có Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025".

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan để theo dõi, phối hợp triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.