Bộ GDĐT và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2019-2025.

Cổng TTĐT kính gửi tới các tổ chức, đơn vị, cá nhân quan tâm để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.