CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
Ngày bắt đầu: 29/11/2016 Ngày hết hạn: 01/01/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 25/11/2016 Ngày hết hạn: 25/01/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung học phổ thông
Ngày bắt đầu: 25/11/2016 Ngày hết hạn: 25/01/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn lồng ghép nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở
Ngày bắt đầu: 25/11/2016 Ngày hết hạn: 25/01/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”
Ngày bắt đầu: 05/10/2016 Ngày hết hạn: 04/12/2016
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng
Ngày bắt đầu: 04/10/2016 Ngày hết hạn: 04/12/2016
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 30/09/2016 Ngày hết hạn: 29/11/2016
Xem góp ý
Dự thảo Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
Ngày bắt đầu: 29/09/2016 Ngày hết hạn: 28/11/2016
Xem góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
Ngày bắt đầu: 22/09/2016 Ngày hết hạn: 20/10/2016
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Ngày bắt đầu: 27/08/2016 Ngày hết hạn: 27/10/2016
Xem góp ý