CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thay thế Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày bắt đầu: 22/11/2017 Ngày hết hạn: 30/12/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học và bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
Ngày bắt đầu: 21/11/2017 Ngày hết hạn: 20/01/2018
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 20/11/2017 Ngày hết hạn: 20/01/2018
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
Ngày bắt đầu: 17/11/2017 Ngày hết hạn: 17/01/2018
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
Ngày bắt đầu: 17/11/2017 Ngày hết hạn: 17/01/2018
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ngày bắt đầu: 17/11/2017 Ngày hết hạn: 17/01/2018
Xem góp ý
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung của một số điều của luật giáo dục
Ngày bắt đầu: 16/11/2017 Ngày hết hạn: 16/01/2018
Xem góp ý
Dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 16/11/2017 Ngày hết hạn: 16/01/2018
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 07/11/2017 Ngày hết hạn: 08/12/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
Ngày bắt đầu: 16/10/2017 Ngày hết hạn: 16/12/2017
Xem góp ý