• 2950 /BGDĐT-GDQPAN
  V/v thay đổi địa điểm tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018.
 • 2808/BGDĐT-VP
  Về việc phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2018
 • 2743/BGDĐT-NGCBQLGD
  V/v đôn đốc đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo
  • 10/2018/TT-BGDĐT
   Thông tư Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
  • 06/VBHN-BGDĐT
   Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 18/6/2018
  • 2379/BGDĐT-GDCTHSSV
   Về việc báo cáo kết quả thực hiện thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐTngày 29/5/2009