• 10/2018/TT-BGDĐT
  Thông tư Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
 • 2528/BGDĐT-KHCNMT
  V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018
 • 06/VBHN-BGDĐT
  Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục
  • 2492/BGDĐT-GDQPAN
   Về việc triệu tập tập huấn phương pháp lồng ghép GDQPAN trong trường tiểu học, trung học cơ sở năm 2018
  • 2491/BGDĐT-GDQPAN
   Về việc triệu tập tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018
  • 05/VBHN-BGDĐT
   Quyết định ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm