• 3060/BGDĐT-QLCL
  Về việc rà soát đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
 • 2950 /BGDĐT-GDQPAN
  V/v thay đổi địa điểm tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018.
 • 2808/BGDĐT-VP
  Về việc phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2018
  • 2743/BGDĐT-NGCBQLGD
   V/v đôn đốc đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo
  • 10/2018/TT-BGDĐT
   Thông tư Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
  • 06/VBHN-BGDĐT
   Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 18/6/2018