• 1473/BGDĐT-GDCTHSSV
  V/v góp ý dự thảo Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”
 • 1472/BGDĐT-QLCL
  Về việc phối hợp chỉ đạo tổ chúc kỳ thi THPT quốc gia; tuyển sinh ĐH, CĐSP,TCSP năm 2018
 • 1362/BGDĐT-TTr
  V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng
  • 1275/BGDĐT-GDCTHSSV
   V/v báo cáo tình hình triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường
  • 1229/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục
  • 1160/QĐ-BGDĐT
   Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo