• 548/KH-BGDĐT
  Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2021
 • 1871/QĐ-BGDĐT
  Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
 • 2396/BGDĐT-GDTX
  Về việc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
  • 2411/BGDĐT-TĐKT
   Về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ năm học 2020-2021 và năm 2021
  • 1835/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Ban hành danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89)
  • 03/VBHN-BGDĐT
   Văn bản hợp nhất Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư