• 2528/BGDĐT-KHCNMT
  V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018
 • 2492/BGDĐT-GDQPAN
  Về việc triệu tập tập huấn phương pháp lồng ghép GDQPAN trong trường tiểu học, trung học cơ sở năm 2018
 • 2491/BGDĐT-GDQPAN
  Về việc triệu tập tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018
  • 05/VBHN-BGDĐT
   Quyết định ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
  • 2367/BGDĐT-GDTC
   V/v phối hợp triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018
  • 2126 /QĐ-BGDĐT
   Quyết định Về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2018