• 383/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 384/QĐ-BGDĐT
  Quyết định Ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 90/TB-BGDĐT
  Thông báo tuyển sinh đi học tại U-crai-na năm 2022
  • 355/QĐ-BGDĐT
   Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 74/TB-BGDĐT
   Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2022
  • 65/KH-BGDĐT
   Kế hoạch Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2021