Gửi thông tin hỏi đáp

Đề nghị ngành giáo dục nghiên cứu, xây dựng chương trình, sách giáo khoa đồng bộ, khoa học

08/03/2019 In bài viết

Cử tri phản ánh tình trạng sách giáo khoa hiện nay chỉ dùng một lần, sang năm phải trang bị sách mới, không sử dụng lại được gây nhiều tốn kém cho người dân, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Do đó cử tri đề nghị ngành giáo dục nghiên cứu, xây dựng chương trình, sách giáo khoa đồng bộ, khoa học từ cấp tiểu học đến trên đại học và dùng được nhiều năm, tránh gây lãng phí ngân sách nhà nước và tiền của nhân dân

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Nam, Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nam, Đắk Lắk, Cao Bằng, Hải Dương

Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện Luật Giáo dục năm 2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 01 bộ sách giáo khoa và thống nhất sử dụng trên toàn quốc. Sau gần 15 năm thực hiện, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, sách giáo khoa hiện hành đã được tái bản một số lần và mỗi lần tái bản có chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật những thông tin, số liệu mới thay cho những thông tin, số liệu đã cũ, lạc hậu. Tuy nhiên, nội dung và cấu trúc của sách giáo khoa được giữ ổn định, bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành nên các nhà trường và học sinh có thể sử dụng nhiều năm mà không cần mua sách mới.

Triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa XIII về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 và đang tổ chức việc biên soạn sách giáo khoa mới. Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo hướng bảo đảm tính tiếp nối, liên thông giữa các cấp học, các lớp học, giữa các môn học, chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo; bảo đảm yêu cầu giảm tải, tính  thiết thực; cập nhật với xu thế giáo dục hiện đại trên thế giới và gắn với chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật của nhà trường; kế thừa ưu điểm của chương trình, sách giáo khoa hiện hành đồng thời tham khảo tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước có nền giáo dục phát triển, đáp ứng yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo