• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/05/2014

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục

trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

          Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

           Theo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục ngày 21 tháng 02 năm 2014;

             Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

QUYẾT ĐỊNH:

             Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

               Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:  

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để p/h);

- UB VHGDTTN&NĐ của Quốc hội (để b/c);

- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP (để p/h);

- Viện KSND, TAND tối cao (để p/h);

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/h);

- Như Điều 3;

- Website Bộ GDĐT; 
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDMN, Vụ GDCN.

 

 

 

 

 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Nghĩa

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/05/2014
Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Số ký hiệu 1923/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 30/05/2014
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...