Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Đại học

30/05/2016 In bài viết

Chức năng và nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Đại học được quy định tại Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDDT Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

I. CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà n­ước về giáo dục đại học và đào tạo giáo viên.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Tuyển sinh và đào tạo

a) Ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo các trình độ giáo dục đại học theo hình thức giáo dục chính quy và không chính quy, đào tạo liên thông, liên kết đào tạo trong nước và với nước ngoài;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam; ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện danh mục giáo dục đào tạo cấp IV; khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp các trình độ đào tạo;

c) Quy định chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra; biên soạn tài liệu giảng dạy, giáo trình các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo; tổ chức xây dựng chương trình các môn học bắt buộc, bồi dưỡng giảng viên các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và đào tạo giáo viên

a) Phối hợp xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn đảm bảo và kiểm định chất lượng ở các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm;

b) Quyết định đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo đối với các ngành không đảm bảo điều kiện chất lượng theo quy định;

c) Kiểm tra các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm trong việc thực hiện công bố công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo (giảng viên, cán bộ quản lý; cơ sở vật chất; tài chính, tài sản); kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học; tỷ lệ việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên

a) Xây dựng quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên; phân tầng, xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học;

b) Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở đào tạo giáo viên; Điều lệ trường đại học, Điều lệ trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm; chính sách tự chủ đại học; chính sách đào tạo nhân lực cho các vùng kinh tế trọng điểm, đào tạo theo địa chỉ sử dụng và cho vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các vùng khó khăn khác; 

c) Thẩm định các điều kiện và quyết định cho phép, đình chỉ hoạt động; mở ngành, đăng ký hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên theo quy định.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo