Danh sách các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2017)

Cục Quản lí chất lượng thông báo: Danh sách các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2017)
 
Tổng số trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá :246, trong đó:  

- Trường đại học, học viện : 214

93 trường được tổ chức kiểm định chất lượng đánh giá ngoài, trong đó có 57 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng:

+ VNU- CEA đánh giá ngoài 42 trường, công nhận 26 trường;

+ VNU-HCM CEA đánh giá ngoài 26  trường, công nhận 17 trường;

+ CEA-AVU&C đánh giá ngoài 21 trường, công nhận 12 trường;

+ CEA-UD đánh giá ngoài 04 trường, công nhận 02 trường.

- Trường cao đẳng, trung cấp sư phạm : 33

01 trường được đánh giá ngoài: VNU- CEA đánh giá ngoài 01 trường, công nhận 01 trường.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm

Cục Quản lý chất lượng

File đính kèm
Các bài viết khác