• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/05/2014

QUYẾT ĐỊNH

 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng
hình thức vừa làm vừa học

          Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2008, được sửa đổi, bổ sung bởi:

          Thông tư số15/2011/TT-BGDĐT ngày 9 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2011.

           Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ và cơ quan ngang bộ;

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

            Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

            Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định: [1]

           Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.

            Điều 2.[2] Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 01/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng đối với hình thức vừa học vừa làm (hệ tại chức cũ) thuộc phương thức giáo dục không chính quy. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

            Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 
   

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 19/VBHN-BGDĐT

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (để đăng công báo);

- Website Bộ GDĐT;
- Lưu VT, PC, Vụ GDĐH.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

    Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2014

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã kí)

Bùi Văn Ga

      [1] Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của  Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT  ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có căn cứ ban hành như sau:

    “Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ và cơ quan ngang bộ;

       Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

       Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

      Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:”

      [2] Điều 2 và Điều 3 của Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của  Quy chế  tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2011 quy định như sau:

      “Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 5 năm 2011. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.       

        Điều 3. Các Ông (Bà), Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện;Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.”

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/05/2014
Văn bản hợp nhất Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Số ký hiệu 19/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành 21/05/2014
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...