• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/05/2014

THÔNG TƯ

 Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ,

 công chức và viên chức

____________

          Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,cơ quan ngang Bộ;

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

            Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế;

           Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức.

            Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức.

        Điều 2. Thông tư  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2014 và thay thế Quyết định số 1523/GD&ĐT ngày 06 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quản lý các đoàn giáo dục và đào tạo ra nước ngoài công tác và các đoàn nước ngoài vào làm việc với ngành giáo dục và đào tạo, các hội nghị, hội thảo và các dự án quốc tế.

           Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Ban quản lý các dự án, chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ủy ban VHGD TNTNNĐ của Quốc hội;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Bộ Ngoại giao, Bộ Công an;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Như Điều 3;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ GDĐT;

- Lưu VT, Vụ PC, Vụ HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

 

Trần Quang Quý

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/05/2014
Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức
Số ký hiệu 17/2014/TT-BGDĐT Ngày ban hành 26/05/2014
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...