• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/05/2014

THÔNG TƯ

Quy định xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”

dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

 

BỘ TR­­ƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

            Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

            Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

         Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;

           Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trư­­ờng,

          Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học.  

          Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học.

            Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2014.

           Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;  

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng Quốc gia giáo dục;                  

- Ban Tuyên giáo TW;                        

- Uỷ ban VHGD,TN, TNNĐ của QH;

- Kiểm toán Nhà nước;                       

- Bộ Tư pháp (Cục Ktra VBQPPL);                                     

- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ GDĐT;

-  Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: VT, PC, KHCNMT.                                                                 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã kí

 

Trần Quang Quý

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/05/2014
Thông tư Quy định xét tặng giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học
Số ký hiệu 14/2014/TT-BGDĐT Ngày ban hành 05/05/2014
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...