Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 11 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
03/2014/TT-BTTTT Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
11/03/2014
06/2013/TT-BTTTT Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
07/03/2013
03/2013/TT-BTTTT Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu
22/01/2013
19/2011/TT-BTTTT Thông tư Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước
01/07/2011
06/2011/TT-BTTTT Thông tư Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
28/02/2011
01/2011/TT-BTTTT Thông tư công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
04/01/2011
28/2010/TT-BTTTT Thông tư Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
13/12/2010
21/2010/TT-BTTTT Thông tư Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án
08/09/2010
14/2010/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
29/06/2010
12/2010/TT-BTTTT Thông tư Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
18/05/2010
26/2009/TT-BTTTT Thông tư Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước
31/07/2009