Ngày 18/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông.

Cổng thông tin điện tử kính gửi tới các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu thực hiện.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.