Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Quý độc giả, cá nhân, tổ chức quan tâm Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.