Ngày 20/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan để theo dõi, thực hiện

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.