Bộ GDĐT ban hành Thông tư Chương trình Tiếng việt cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị liên quan để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.