Bộ GDĐT ban hành Thông tư Quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị, cá nhân quan tâm, theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.